Voorwaarden en beleid

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze web site gebruiksvoorwaarden, de toepasselijke wet-en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

 1. Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (data of programmatuur) op de site van SVV DE Slufter te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de slechts een vergunning van vergunning en niet een uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik, of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  3. te proberen enig product of materiaal op de site van SVV DE Slufter te decompileren of na te bouwen;
  4. alle auteursrechten of andere beperkende documentaties van de materialen te verwijderen; of
  5. de materialen aan iemand anders over te dragen of zelfs de materialen op een andere server te “spiegelen”.
 2. Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u één van deze beperkingen negeert en kan door SVV DE Slufter worden gebeëindigd wanneer geoordeeld. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de site van SVV DE Slufter worden gegeven “zoals ze zijn”. SVV DE Slufter geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet daarmee afstand van en vernietigt alle andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicencieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder garandeert SVV DE Slufter niet of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar Internet site of in het algemeen identificerend met dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden aan deze website.

4. Beperkingen

In geen geval is SVV DE Slufter of haar toeleveranciers aansprakelijk voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade wegens verlies van informatie of voordeel, of wegens bedrijfsstoring) die voortkomt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op SVV DE Slufter’s Internetpagina, ongeacht de mogelijkheid dat SVV DE Slufter of een door SVV DE Slufter goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien enkele rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op afgeleide garanties, of belemmeringen van verplichting voor gewichtige of toevallige schade, maken deze beperkingen mogelijk geen verschil voor u.

5. Wijzigingen en Errata

De materialen die op de site van SVV DE Slufter staan kunnen typografische, of fotografische fouten bevatten. SVV DE Slufter garandeert niet dat de materialen op haar site exact, voltooid of actueel zijn. SVV DE Slufter kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen aanbrengen in de materialen die op haar site staan. SVV DE Slufter spant zich echter niet in om de materialen bij te werken.

6. Links

SVV DE Slufter heeft het merendeel van de websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van een link impliceert niet de steun van SVV DE Slufter aan de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde site is voor eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

SVV DE Slufter kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website steeds zonder kennisgeving aanpassen. Door gebruik te maken van deze site stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke zaak die te maken heeft met SVV DE Slufter’s site moet worden beheerd door de wetten van het land van de VS SVV DE Slufter staat zonder respect voor de tegenspraak van wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Evenzo, hebben wij dit Beleid met het einddoel opgebouwd u zou moeten zien hoe wij verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaren en gebruik maken van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

 • Voordat of op het moment dat persoonlijke gegevens worden verzameld, zullen wij de doeleinden aangeven waarvoor de gegevens worden verzameld.
 • Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om de door ons aangegeven redenen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
 • Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan deze redenen te voldoen.
 • Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of toestemming van de betrokkene.
 • Persoonsgegevens moeten belangrijk zijn voor de redenen waarvoor ze worden gebruikt, en moeten, in de mate dat ze essentieel zijn voor die redenen, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
 • Wij zullen individuele gegevens beschermen door beveiligingsschilden tegen ongeluk of inbraak, en ook tegen ongeoorloofde toegang, verspreiding, duplicatie, gebruik of wijziging.
 • Wij zullen klanten onverwijld toegang verschaffen tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

Wij richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt gehandhaafd.